Choď na obsah Choď na menu
 


Výstavy

IV. DRUHY VÝSTAV

Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:

a) oblastné – prístupné pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne

klubové výstavy,

b) klubové – pre plemená združené v klube, ktorý výstavu organizuje, zamerané spravidla na sledovanie

chovateľských cieľov. Podmienky účasti a udeľovanie klubových titulov určuje klub a musia byť uverejnené

v propozíciách výstavy. Klub môže usporiadať v jednom roku len jednu výstavu s udeľovaním titulu klubový

víťaz pre rovnaké plemeno,

c) špeciálne s udeľovaním CAC – prístupné pre určité plemená(á) aj zo zahraničia. Špeciálna výstava môže byť

zároveň klubovou výstavou. Chovateľský klub môže v jednom roku usporiadať pre plemená, ktoré združuje,

maximálne dve výstavy s udeľovaním CAC. Klub musí požiadať SKJ o súhlas na udeľovanie CAC. V prípade,

že klub bude z poverenia svetového, resp. európskeho chovateľského klubu organizovať svetovú alebo

európsku špeciálnu/klubovú výstavu príslušného plemena/plemien, môže na základe požiadania klubu SKJ

povoliť zadanie aj tretieho čakateľstva na slovenské šampionáty v príslušnom kalendárnom roku

d) celoštátne s udeľovaním CAC – prístupné pre všetky plemená psov (aj zo zahraničia),

e) národné – s udeľovaním CAC a Víťaz SR, prístupné psom všetkých plemien (aj zo zahraničia). V jednom

kalendárnom roku môže byť usporiadaná len jedna národná výstava pre psy rovnakého plemena,

2

f) medzinárodné – s udeľovaním CACIB, prístupné psom všetkých plemien. Organizujú sa pod záštitou FCI a

platí pre ne medzinárodný výstavný poriadok FCI.

V. TRIEDY

Na jednej výstave možno psa prihlásiť len do jednej triedy, a to:

a) šteniec – vek v deň výstavy 3-6 mesiacov,

b) dorastu – vek v deň výstavy 6-9 mesiacov,

c) mladých – vek v deň výstavy 9-18 mesiacov,

d) strednej – vek v deň výstavy 15-24 mesiacov,

e) otvorenej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (bez zreteľa na vykonané skúšky a skôr získané výstavné

ocenenia),

f) pracovnej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z výkonu. Na

medzinárodnej výstave sa trieda pracovná otvára iba pre plemená, pri ktorých sa pre priznanie

Medzinárodného šampióna krásy vyžaduje skúška z výkonu. Na ostatných druhoch výstav sa môže pracovná

trieda otvoriť aj pre iné plemená. Propozície výstavy musia obsahovať, ktorý typ skúšky musí mať to-ktoré

plemeno absolvované,

g) šampiónov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný

šampión) – otvára sa na špeciálnych, národných, celoštátnych a medzinárodných výstavách,

h) čestná – prístupná pre jedince s titulom národný alebo medzinárodný šampión krásy, klubový a národný víťaz

– môže sa otvárať na všetkých typoch výstav, neudeľuje sa v nej CAC ani CACIB,

i) víťazov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný

šampión, národný víťaz, klubový víťaz), môže sa otvoriť na všetkých typoch výstav okrem medzinárodných,

j) veteránov – vek v deň výstavy najmenej 8 rokov,

k) mimo konkurencie – v tejto triede možno vystavovať psy bez nároku na klasifikáciu a poradie.

Pre plemeno nemecký ovčiak sa so súhlasom SKJ vypisujú triedy s iným členením.

Niektoré plemená sa posudzujú osobitne podľa sfarbenia. V propozíciách výstavy musí byť uvedené, ktoré farby sa

posudzujú osobitne, ako aj spôsob udeľovania titulov a poradia. Počet CACIBov pre farebné varianty určuje FCI,

počet CAC sa udeľuje osobitne podľa rozdelenia jednotlivých plemien uvedeného v propozíciách. Pre zaradenie do

triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy. Ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania

prihlášky.

K prihláške na medzinárodnú výstavu musí majiteľ priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa.

VI. KLASIFIKÁCIA

1. Trieda dorastu

nádejná – biela stužka

veľmi nádejná – žltá stužka

2. Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, čestná, šampiónov, víťazov, veteránov

výborná – modrá stužka

veľmi dobrá – červená stužka

dobrá – zelená stužka

dostatočná – ružová stužka

nedostatočná

vylúčený z posudzovania

Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám:

výborná – môže sa udeliť len psovi, ktorý sa veľmi približuje k ideálu, ako ho popisuje štandard. Pes musí byť vo

výbornej kondícii a musí mať harmonickú vyrovnanú povahu. Jeho kvality musia prevyšovať drobné nedostatky.

veľmi dobrá – môže byť priznaná len psovi, ktorý musí mať vlastnosti popísané v štandarde, jeho proporcie musia

byť vyvážené a musí byť vo veľmi dobrej kondícii. Drobné chyby sa dajú odpustiť, nesmú byť ale morfologické.

Táto známka sa môže priznať len vysokokvalitnému jedincovi.

dobrá – udeľuje sa psovi, ktorý síce má všetky znaky plemena, ale má viditeľné hrubšie chyby,

dostatočná – toto ocenenie dostane pes, ktorý síce postačuje plemennému typu, ale je bez zvláštnych predností a

do ideálu mu chýba veľa.

So známkou sa v ocenení musí uvádzať aj počet psov, ktoré v triede súťažili (napríklad výborný 3 z 8 v súťaži –

V3/8).

Prípadné označenie čakateľstva či priznaných titulov sa riadi propozíciami výstavy.

VII. TITULY

1. Víťaz triedy – udeľuje sa na všetkých výstavách osobitne psom a sukám, ktoré získali v triede mladých,

strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov (víťazov) ocenenie výborný 1, výnimku tvorí trieda mladých pri

plemene nemecký ovčiak, kde výborný 1 môže získať aj jedinec ocenený známkou veľmi dobrá 1. Víťaz triedy

sa neudeľuje v triede dorastu a v triedach, v ktorých sa udeľuje CAC. Víťaz triedy sa na týchto výstavách

neudeľuje ani vtedy, ak rozhodca neudelí CAC.

2. Najkrajší mladý pes (Primus Junior) – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy mladých, titul získava

lepší z nich.

3. Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy veteránov, titul získava lepší z nich.

3

4. Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách – získava ho najlepší pes a suka z plemena, do

súťaže nastupujú víťazi triedy otvorenej, pracovnej a víťazov alebo šampiónov.

5. CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy – neoprávňuje pre zaradenie do triedy víťazov a

šampiónov – udeľuje sa:

a) na medzinárodných, národných, celoštátnych, špeciálnych alebo klubových výstavách,

b) v triedach strednej, otvorenej, pracovnej víťazov alebo šampiónov,

c) psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborná 1, a to aj vtedy, ak už predtým získali titul

Slovenský šampión krásy.(Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy je súčasťou tohto

výstavného poriadku.)

6. Reserve CAC – udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo

šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.

7. CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách

v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1. (Poriadok pre udeľovanie Slovenského

šampióna krásy mladých je súčasťou tohto výstavného poriadku. CAJC ani potvrdený šampionát mladých

neoprávňujú psa pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov.)

8. Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu) – udeľuje sa len na národných výstavách, psovi

a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach strednej,

otvorenej, pracovnej a šampiónov alebo víťazov.

9. Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince,

ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a

šampiónov. Majiteľ psa alebo suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu.

10. CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d´aptitude au championat international de

beauté) – môže sa navrhnúť len na medzinárodných výstavách organizovaných pod záštitou FCI (Fédération

Cynologique Internationale) jedincom:

a) ktoré získali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1,

b) ak v deň výstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov,

c) zapísaným v plemenných knihách uznaných FCI,

d) najlepšiemu psovi a suke plemena, ktoré majú v preukaze o pôvode aspoň 3 generácie predkov,

e) ak bol v niektorej triede udelený titul CACIB, môže rozhodca ďalšiemu jedincovi navrhnúť titul Res. CACIB,

pričom do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením výborný 1 z ostatných tried a výborný 2 z triedy, v ktorej

bol udelený CACIB.

Návrhy schvaľuje sekretariát FCI. CACIB ani Res. CACIB neoprávňujú zaradenie psa do triedy víťazov ani

šampiónov.

11. Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách. Do tejto súťaže nastupujú

psy a suky z každého plemena, ktoré získali CAC, CAJC, výborný 1 z triedy veteránov a na MVP CACIB,

CAJC a výborný 1 z triedy veteránov. Titul získava najlepší z nich.

12. Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi z plemien príslušnej skupiny

FCI – do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).

13. Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG) – titul

získava jeden z nich. Udeľuje sa vtedy, ak sa nerobí súťaž Best in Show, resp. ak je výstava dvojdňová, súťaží

sa o víťaza každého dňa osobitne.

14. Víťaz výstavy (Best in Show – BIS) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG), pri

dvojdňových výstavách víťazi z každého dňa (BOD).

15. So súhlasom SKJ sa môžu vypísať i ďalšie tituly.

16. Tituly nie sú nárokovateľné. Rozhodca ich nemusí udeliť.

17. O udelení výstavného ocenenia, titulov a o poradí je oprávnený rozhodnúť len delegovaný rozhodca, a nie je

jeho povinnosťou overovať správnosť zaradenia psov do tried (vek, skúšky, tituly, zápisy v plemenných knihách

ap.).

18. Tituly CAC, R. CAC a CAJC sa budú uznávať iba vtedy, ak budú zapísané na oficiálnych kartičkách SKJ.

19. Všetky tituly je možné udeliť bez zreteľa na počet predvedených jedincov, ak kvalita kandidáta na titul

zodpovedá požiadavkám na jeho udelenie.

20. Všetky udeľované tituly musia byť uvedené v propozíciách výstavy.

21. Na výstavách, kde sa určité plemená posudzujú vo viacerých kruhoch, vopred, na porade rozhodcov, musí byť

určené, ktorý rozhodca bude ktoré tituly udeľovať.

VIII. SÚŤAŽE

1. Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli

posúdené na tej istej výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

2. Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo

svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať

z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí

sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

3. Mladý vystavovateľ – Junior Handling. Táto súťaž je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov.

Hodnotí sa prevádzanie psa, preto kvalita psa nie je rozhodujúca. Pre účasť v tejto súťaži nemusí byť pes

prihlásený na výstavu. Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov.

4

4. Súťaž o najlepšieho plemenníka – do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami a hodnotí

sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť prihlásený a posúdený v normálnej konkurencii na výstave.

5. Najkrajší mladý jedinec výstavy – Optimus Junior. Tejto súťaže sa zúčastňujú najkrajšie mladé jedince

(Primus Junior).

Podrobnejšie podmienky účasti v súťažiach, prípadne i ďalšie súťaže musia byť uvedené v propozíciách

výstavy.

 
 


Posledné fotografie


FotoalbumŠtatistiky

Online: 9
Celkom: 1025978
Mesiac: 15288
Deň: 757